0653 444791 info@stichtinghcr.nl Lindelaan 10, 4043 MB, Opheusden

Privacy Statement

Toepassing

Stichting HCR hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Stichting HCR houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Alleen die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy Statement vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@stichtinghcr.nl

Verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting HCR verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het juist kunnen registreren van donateurs;
 • Het afwikkelen van donaties;
 • Het delen van nieuwsbrieven en andere informatie;
 • De wijze (digitaal of papier of niet) waarop u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen;
 • Het verwerken van incasso opdrachten.

Wij verstrekken geen informatie aan derden.

Afmelden nieuwsbrieven

Wilt u geen papieren on/of digitale nieuwsbrief ontvangen dan kunt u op elk moment afmelden via onze HCR website of een mail te sturen naar info@stichtinghcr.nl.

Bewaartermijn

Gegevens worden in overeenstemming met de geldende belastingwetgeving m.b.t financiële administraties zeven jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Stichting HCR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en aanpassing van uw gegevens als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegevens. U kunt u verzoek richten aan info@stichtinghcr of kunt u het zelf regelen via onze HCR website. In veld Opmerkingen kunt u aangeven of u inzage wilt hebben in uw gegevens of dat u de gegevens verwijderd wilt hebben.

Contact met HCR werkgroepen / vrijwilligers

Stichting HCR informeert haar werkgroep medewerkers / vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@stichtinghcr.nl.

Indien we bij uw klacht niet tot een oplossing komen waar u tevreden mee bent, dan behoudt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.